Självcensur riskerar att ta över

Det brutala dådet då terrorister tog sig in på den franska satirtidningen Charlie Hebdos redaktion och spred ond bråd död var en attack på yttrandefriheten. Gärningsmännen ropade ut om profetens hämnd. Deras syfte var troligen också att sätta skräck i journalister och andra med för dem förhatliga åsikter.

En grundsten i demokratin är det fria ordet. Människor måste få utbyta tankar. Ett öppet samtal är en förutsättning för att samhället kan utvecklas. Självfallet gillar inte alla allt, men varje röst måste få höras inom politik, konst och religion. I våra västerländska demokratier existerar ingen öppen censur, men risken finns fortfarande för att en ofrivillig självcensur uppstår. Önskar vi göra ett nedslag i skönlitteraturen om självcensur, kan vi stanna inför några rader i Ania Monahofs självbiografiska roman Bakom graniten. Hon talar uppskattande om Antonia och hennes bröder där i det sovjetiska 1930-talet: ”Numera samtalar människorna bokstavligen med fingret över munnen. Det handlar ändå bara om enkla vardagssaker som att det är ont om vissa varor eller att något har försvunnit. Så snart man är det minsta missbelåten viskar man, utom hos Antonia.”

När människor är rädda blir de alltmera tysta; man undviker vissa ämnen. Samspelet blir mer och mer präglat av förställning. Lögnen växer till.

Massakern den första arbetsdagen efter julhelgerna skedde ett gott stycke från vårt land. Men vi är verkligen inte opåverkade. Det talas redan om utökade säkerhetsrutiner på svenska medieredaktioner. Men för övrigt? Kan en rädsla göra oss alla tystare? Hur är det med kyrkan, folkkyrkan och frikyrkorna?

Många har under senare år uppfattat att signalerna om en utåtriktad sändning, mission, har försvagats. Det gamla begreppet ekumenik har gradvis förskjutits från ”de kristna gemenskapssträvandena” (Nordisk teologisk uppslagsbok 1952) till att stå för en strävan efter interreligiös gemenskap. Om sökandet efter religionernas minsta gemensamma nämnare blir viktigare än den egna identiteten, då har självcensuren tagit över.

I vår globaliserade värld behövs självfallet både samtal och arbete på områden där människor av olika bekännelse kan mötas. Men frågan kvarstår: har kyrkan blivit ängsligare, ålagt sig själv, sina anställda och förtroendevalda, en tystnad på vissa områden? När Jesus i Johannes-evangeliets 14 kapitel talar med sina lärjungar om framtiden och sin återkomst, säger han: ”Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas säger: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesu svar är både överraskande och anspråksfullt: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Här är vi vid den kristna trons centrum, den som handlar om vem Kristus är. Han är den enda vägen till Fadern, påstår han. Att detta kommer fram alltmera sällan, har det med en form av kyrklig självcensur att göra? Mycket tyder på det. Men resultatet blir en alltmera oförarglig, urvattnad och förutsägbar kyrka. Visserligen kan den vara bra på dialog och värdegrundsarbete – men vad hände med den korsfäste och uppståndne frälsaren?

En orädd tro innebär inte att slå ner på andra troende utan att i stället vara autentisk och frimodigt förmedla det budskap vi är kallade att förkunna. Det väcker respekt.

Gunnar Hyltén-Cavallius, teol lic

Süleyman Wannes, chorepiskopos  (ungefär biträdande biskop, red anm.)i syrisk-ortodoxa kyrkan

Ivar Gustavsson, docent i matematik, Chalmers

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Hemmets Vän 2015-01-15

 

 

Är sex kejsarens nya kläder?

Hur får man en relation att hålla? Det är den fråga som ungdomar allra mest önskar information om, enligt undersökningen UNGKAB09. Självfallet skall vi ha en god sex- och samlevnadsundervisning i skolorna, men vi behöver också ett starkare fokus på relationer. Även regeringens framtidskommission slår fast att goda och varaktiga familjerelationer har stor betydelse för barns uppväxtvillkor, och att det är ytterst viktigt att prioritera aktiva insatser för att stödja stabila familjerelationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har gjort en studie om våld och hälsa, med över 20 000 svarande män och kvinnor. Bland såväl kvinnor som män som varit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder var posttraumatiska stressyndrom tre till fem gånger vanligare än hos dem som inte utsatts för detta.

Hösten 2013 hade Läkartidningen ett temanummer om ungdomshälsa. Det var en på flera sätt sorglig läsning. Den psykiska ohälsan ökar markant bland ungdomar i Sverige. Detta förvånade forskarna, mot bakgrund av att vårt land har ett starkt utbyggt stöd från samhället ända från graviditeten. Flera faktorer med påverkan på den psykiska hälsan rapporterades. Det som däremot inte togs upp i temanumret var sexualliberalismen, som enligt vår professionella erfarenhet kan bidra till ohälsa på såväl det fysiska som psykiska planet.

Sexliberalismen har hämtat sin ideologiska inspiration från flera källor, bland annat från Alfred C Kinseys ”Sexual Behavior in the Human Male”, där en viktig del av intervjuunderlaget utgjordes av fängelsekunder dömda för sexuella övergrepp på minderåriga. Kinseyrapportens beskrivningar av hur barn reagerat när de utsatts för sexuella handlingar är alltför obehagliga för att återges i en sådan här artikel, men är ett tydligt exempel på riskerna med att pressa sexuella handlingar på unga människor som ännu saknar den fysiska och mentala mognad som behövs för att kunna låta sexualiteten bli en del av en fungerande relation istället för ett övergrepp.

Ett av den svenska skolans huvuduppdrag är att fostra varje elev till att ”kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Med stabila gränser är det lättare att tryggt utvecklas och vara fri i relation till andra. Vi ifrågasätter om den undervisning som ges i skolan idag verkligen går i linje med läroplanens intentioner och folkhälsans krav och hjälper ungdomar att växa upp till ansvarstagande, tålmodiga, respektfulla, självutgivande vuxna.

Det förändrade sexuella beteendet under 2000-talet är ett område där unga människor löper fysiska och mentala risker. Det handlar om 37 000 fall av klamydia per år och andra infektioner, en hög andel tonårsaborter, ökad infertilitet samt ohälsa efter våldtäkter, där vi nu också ser ett ökat antal gruppvåldtäkter. Dessutom ser vi idag ett ökat sexuellt självskadebeteende bland främst unga kvinnor.

Neuroforskaren William M  Struthers visar att den mänskliga hjärnan utvecklas gen-om känslomässiga erfarenheter. Under vissa perioder tidigt i livet sker en explosionsartad utveckling av hjärnans nätverk för syn, språk, hörsel och känsel. Vissa delar av hjärnan, framför allt frontalloben, den del av hjärnan som har hand om kognition, resonerande, analyserande och konsekvenstänkande fortsätter att utvecklas fram till i 25–30-årsåldern. För att främja hjärnans utveckling behövs kärlek och relationer. Vad händer med hjärnans utveckling om man inte får leva i goda relationer?

Den svenska läroplanen kräver att skolans personal skall arbeta för ”individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”. Det är en utmärkt, men svåruppnåelig målsättning. Och för att nå det målet är det kanske inte nödvändigt att använda enbart RFSU:s material om sex och samlevnad, där vi saknar mycket av just samlevnaden. Så vår fråga kvarstår: Det som vuxenvärlden skickar med våra ungdomar på vägen till vuxenlivet, leder det verkligen dit vi önskar?

Anna Aronsson, barn- och ungdomsläkare

Anne-Berit Ekström, med dr, barnneurolog

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Hemmets Vän 2014-12-04

En renässans för värdefrågor

I USA finns en stor och viktig väljargrupp som kallas ”value voters”, väljare som främst röstar utifrån sina grundläggande kristna värderingar. Kanske kan vi kalla dem ”värderingsväljare”. Till dessa räknas ”born again” (pånyttfödda) evangelikala och katoliker.

Opinionsundersökningar visar att dessa politiskt står närmare det republikanska än det demokratiska partiet. I en undersökning utgjordes denna grupp av 77 miljoner personer. Även om procentsatsen republikanska röstande bland evangelikala väljare som helhet var betydligt högre, så röstade likväl i presidentvalet 2012 endast 40 procent (drygt 30 miljoner) av dessa ”värderingsväljare” på den republikanske kandidaten, mormonen Mitt Romney, medan 20 miljoner röstade för Obama.

Hela 26 miljoner i denna grupp valde att inte alls delta i valet. Orsakerna till det senare var mångahanda, bland annat en allmän tveksamhet till mormonismen och en misstro när det gäller det politiska etablissemanget.

I undersökningar efter valet 2004 visade det sig att George W. Bush sammantaget fick 79 procent av de evangelikala rösterna, och 52 procent av de katolska.

Statistiken från årets mellan­val kan ytterligare fördjupa förståelsen av amerikansk politik. En siffra anger att nästan en av tre röster i mellanvalet i november 2014 kom från gruppen ”konservativa kristna” (omkring 32 procent).

Förmodligen finns det en stor överensstämmelse mellan denna grupp och gruppen ”value voters” ovan. Av dessa röstade 86 procent för republikanska kandidater och endast 12 procent för demokratiska politiker. En majoritet av alla republikanska röster (52,4 procent) kom de facto från konservativa kristna, som därför också framstod som den viktigaste enskilda gruppen väljare, samman­taget en politiskt viktigare grupp än exempelvis den ”hispaniska” gruppen, afro-amerikanerna, och andra numerärt mindre grupper, som ändå ofta får ett större massmedialt genomslag.

Vita evangelikala har också visat sig mer intresserade av mellanvalen är genomsnittsamerikanen. Dessa vita evangelikala väljare formerar alltså en viktig politisk grupp, även om de sällan adresseras i den politiska debatten. Bland de romersk-katolska väljarna vann republikanerna med cirka 56 procent av rösterna. Demokraterna fick cirka 44 procent. Men bland de romersk-katoliker som åtminstone en gång per vecka går till mässan lade hela 70 procent sina röster på republikanerna.

Aktiva, konservativa kristna synes nu bilda en tydlig bas för det republikanska partiet. Återstår att se om detta kommer att få konsekvenser inför kommande presidentvalskampanj som snart drar igång, exempelvis genom vilka kandidater som lyfts fram i det republikanska partiet.

Obama valde i kampanjen 2008 att charma kristna konservativa i intervjun med den välkände pastorn Rick Warren. Kommer någon annan demokrat att försöka göra detsamma inför 2016?

Efter åtta års demokratiskt styre i Vita Huset, med en hel del besvikelse bland konservativa kristna över Obamas sätt att agera i flera viktiga ”värderingsfrågor”, och med kunskap om resultatet i mellanvalet nu i november 2014, lutar det förmodligen åt ett starkt stöd för det republikanska partiet från kristna värdeväljare 2016. Men det bygger naturligtvis på att kandidaten agerar på ett sätt att basen känner igen sig i den förda politiken.

Om vi avslutningsvis kort vänder oss till vår hemma­plan: Hur stor grupp i den svenska valpopulationen kan tänkas bestå av värdeväljare – om än av något annan karaktär än de amerikanska? Med vilken parti­politisk agenda känner dig sig mest hemma?

Måhända är det snart dags för en renässans för värde­frågor, av djupa ideologiska frågor och det som verkligen berör livet – också dess början och slut – i svensk politisk debatt? För är det inte så att kortsiktiga ”ytfrågor” eller tillfälliga ”tyckarfrågor” skapar en grogrund för kortsiktighet, politisk fördumning och ett därmed ofrånkomligt politikerförakt.

Sverige och väljarna är värda mer än så.

Kjell O. Lejon, PhD vid University of California at Santa Barbara, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, samt Fellow vid Claphaminstitutet.

Artikeln publicerad i Dagen 2014-12-04

Sekulariseringens huvudverktyg

Sverige är på många sätt fantastiskt. När vi ser vad som sker över världen ökar tacksamheten för att vi har demokratiska rättig­heter, inte minst religionsfrihet.Samtidigt är vårt land ett av världens mest sekulariserade, åtminstone på ytan. Det är bland annat resultatet av en process som påbörjades redan under Upplysningen, då Voltaire och flera andra filosofer reagerade mot befintliga maktstrukture­r. Utvecklingen mot en ensidig förnuftstro tog fart, med universiteten som ledande aktörer. På senare tid har nyateismen och humanismen fört stafettpinnen vidare med en tidvis aggressiv religionskritik och hyllande av det mänskliga förnuftet. Och eftersom människan alltid har sökt efter auktoriteter, har resultatet blivit att vetenskapsmannen alltmer ersatt sockenprästen.

Denna sekularisering är märkbar i hela västvärlden men har gått ovanligt långt i Sverige. Utgångspunkten har varit att förpassa vetenskap och r­eligion till olika sfärer, eftersom vetenskapen svarar på frågan hur världen fungerar och religionen på en annan fråga – varför. Det har lett till en ideologi som i dag är helt förhärskande inom universitetsvärlden, och som innebär att även hur-frågan bara får besvaras med n­aturliga förklaringar.

Detta kallas ”metodologisk naturalism”, och innebär i praktiken att vetenskapsmannen måste sätta på sig ateistiska glasögon för att tolka sina data, medan övernaturliga ingripanden från en designer är diskvalificerade från start.

Den metodologiska naturalismen fungerar utmärkt för de flesta typer av vetenskap, som när vi undersöker Östersjöns ekosystem, hur läkemedel tas upp i kroppen, hur Googles sökverktyg fungerar rent matematiskt, eller hur svenska dialekter påverkas av globalisering. En troende kan här liksom ateisten eller agnostikern nöja sig med naturliga förklaringar, även om han eller hon tror att Gud ytters­t ligger bakom regelbunden­het och naturlagar.

Den som satt sig in i veten­skaps­filosofi vet dock att all v­etenskap innefattar olika tros­antaganden, och att den meto­dologiska naturalismen i själva verket representerar en naiv och onödigt inskränkt syn på vetenskap. Det blir extra tydligt kring frågor om universums och livets uppkomst och utveckling. Med en sluten världsbild, där en personlig agent inte tillåts gripa in, blir man helt enkelt tvungen att hävda att allting uppstod av sig själv. Vetenskapsmannen har därmed gjort sig till prästen som inte bara besvarat hur-frågan, utan även klargjort att varför-frågan är meningslös, eftersom vi enbart är farkoster för våra gener.

Likt gökungen har vetenskapen gett sig in på religionens domäner, petat ut den ur boet, underförstående att religion handlar mer om psykiskt välbefinnande än om sanning.

Men ironiskt nog leder den vetenskapliga forskningen i sig själv till att den naturalistiska världsbilden alltmer krackelerar. För ju mer vi studerar vår omvärld, desto mer ser vi hur sinnrik och genomtänkt den är, där varje mänsklig cell är en stad av aktivitet, och där alltmer av vårt DNA upptäcks ha funktion. Det uppstår då en krock mellan observerade fakta och det paradigm som forskaren arbetar inom.

Det stora problemet är att det som lärs ut på universitet och högskolor formar det som lärs ut i skolorna. Den vetenskap våra barn får ta del av har silats g­enom det ateistiska durkslaget. Det leder i sin tur till att många ungdomar antingen förlorar sin kristna tro eller aldrig över­väger att pröva den.

Tragiskt nog är våra barn offer för ett cirkelresonemang, där ett synsätt med endast naturliga förklaringar lärs ut just för att man utgått från sådana antaganden. Eftersom få har ork eller lust att skaffa sig tillräcklig kunskap för att ifrågasätta det rådande paradigmet, eller av befogad rädsla att förlora statliga bidrag, riskerar detta att i allt högre grad influera teologiska utbildningar och där­igenom även församlingar.

Följden blir i så fall att tilltron till Bibeln minskar, inte på grund av fakta, utan på grund av tankemönster som reducerar Gud och inte tillåter Honom att helt ut tala, hela, utföra kraftgärningar och skapa från intet genom sitt Ord.

Detta sätt att förklä sig i förnuftets skepnad har ofta visat sig vara ett effektivare sekulariseringsverktyg än rent förtryck. Vid ingången till Uppsala universitets aula står det berömda citatet: ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större”. Undertecknad har en from förhoppning att veten­skapen i vårt land ska ha som yttersta mål att söka sanningen inom alla områden. Sanningen har nämligen en fantastisk förmåga att försvara sig själv, om vi bara tillåter den att göra det.

Ola Hössjer, professor i matematisk statistik och Fellow vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Dagen 2014-11-06

Drottningen tvingas in i åsiktskorridoren

Nyheten har gått varm genom svenska medier om Uppsala universitets och hovets drastiska beslut att ställa in ceremonin där drottning Silvia skulle ta emot en utmärkelse för sitt arbete för dem som fallit offer för trafficking.

Själva den tänkta ceremonin är i sig varken problematisk eller kontroversiell. Men varken metoden eller motiveringen att stoppa utdelningen var speciellt snygg. För det skedde genom att flytta fokus från ceremonins och utmärkelsens innehåll till en annan människovärdeskopplad fråga som den utdelande organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers också arbetar för, nämligen ofödda människors rätt till liv och värdighet.

Den här händelsen väcker flera viktiga frågor. Det handlar dels om Uppsala universitets roll som en del i det öppna demokratiska samhället. Men frågan blir dubbelt problematisk när vi ska försöka förstå varför Sveriges drottning avstår från att ta emot ett pris för sitt arbete med trafficking, enbart på grund av att arrangören också försvarar ofödda barns rättigheter.

Att Sveriges statschef och hans närmaste inte ska uttala sig i omtvistade frågor där regeringen eller svenska folket kan förväntas tycka helt annorlunda må vara hänt. Men saken här gäller inte ett uttalande, utan ett mottagande av ett pris. Det verkliga demokratiska problemet ligger inte i vare sig Scandinavian Human Rights Lawyers eller drottningens medverkan.

Det stora problemet ligger i att detta blivit ytterligare ett exempel på att den så kallade åsiktskorridoren i Sverige nu blivit obegripligt smal. Så smal att det betraktas som politiskt helt oproblematiskt att förespråka aborter, men att samtidigt ett engagemang till skydd för ofödda människor betraktas som en så allvarlig politisering att det skapar krav på att utdefiniera organisationer och människor.

Till och med om det skulle gälla Sveriges drottning. RFSU, Aftonbladet och de övriga som drivit fram denna blixtreträtt har nog orsakat mer skada för det öppna samhället än de anar.

I samband med den här beklagliga affären kan vi notera att ofödda barn har skydd och rättigheter folkrättsligt, genom de Allmänna mänskliga rättigheterna, och framförallt genom Barnkonventionens artikel 6 om barnets rätt till liv. Där slås fast att ”Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet” och att ”Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”.

De starka reaktionerna som tvingat fram Universitetets och hovets nej kan spontant tolkas som att man nu säkerställt att en person i drottningens ställning inte tar politisk ställning. Men i praktiken riskerar detta istället att bli uttryck för just ett politiskt ställningstagande – men i motsatt riktning.

Kan det bli mer märkligt än så här? Är det verkligen så att de som vill barn väl i Sverige i dag blir stämplade som konspiratoriska, ondsinta eller icke-rumsrena människor som försöker omstörta samhällsordningen, när det i verkligheten handlar om personer som på laglig väg faktiskt följer och försvarar det vi tillsammans kommit överens om i folkrättsliga allmänna dokument?

Den här märkliga affären kommer med säkerhet att utvärderas och analyseras i efterhand. Det är inte orimligt att överskriften över en sådan analys då kommer att innehålla ordet ”bisarr”.

Anna Emdenborg

Olof Djurfeldt

Anders Löfström

Artikelförfattarna är Fellows vid  Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Aftonbladet 2014-10-15

Claphaminstitutet i debatt i Människor och Tro

Claphaminstitutets informationssekreterare Per Ewert deltog den 9/10 i debatt i P1-programmet Människor och Tro med fokus på den nya regeringens avsikt att erkänna en palestinsk stat. Detta utifrån institutets debattartikel i ämnet tidigare i veckan i Svenska Dagbladet med flera tidningar. Samtalspartner var Erik Lysén, internationell chef för Svenska Kyrkan. Debatten kan avlyssnas i efterhand via nedanstående länk.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=5984643

Att erkänna Palestina skulle skada Sverige

I fredags fick Sverige en ny regering, med åtföljande ny regeringsförklaring. Det största frågetecknet gäller Sveriges överraskande nya internationella hållning. Stefan Löfvens avsiktsförklaring att erkänna den icke existerande staten Palestina är såväl aningslös som huvudlös.

Under sommarens krig mellan Hamas och Israel gjorde blivande statsminister Stefan Löfven ett kort Facebookinlägg om att våldet måste upphöra och båda parter återgå till förhandlingsbordet. Det han kanske inte var beredd på var den våg av avsky och ren antisemitism som följde på att inlägget även innehöll en i sig oproblematisk formulering om att även Israel har rätt att försvara sig mot angrepp. Kanske är det den protestvågen som nu fått honom att lägga i backväxeln och rusa bakåt utan eftertanke, med att nu göra den diplomatiskt mycket problematiska draget att erkänna en palestinsk stat.

Detta beslut från den nya rödgröna regeringen har redan höjt många ögonbryn internationellt. Förslaget medför nämligen problem på åtminstone två områden.

Dels folkrättsligt: en stat kan inte rimligen erkännas förrän de folkrättsliga kraven för en statsbildning är uppfyllda. Även om de två tidigare fienderna Fatah och Hamas i somras ingick ett avtal, har löftena om allmänna val inte hållits, och en långsiktigt fungerande regering finns inte. Det palestinska självstyret har heller inte reglerat sina gränskonflikter och saknar en regering som kan uppvisa effektiv kontroll över statens territorium och dess befolkning och kan försvara dem, vare sig på Västbanken eller i Gaza, för att nämna några av de folkrättsliga krav för statsbildningar som inte är uppfyllda. Vilka som är eller skulle vara dess medborgare är inte definierat. Man kan jämföra med Taiwan, som sedan årtionden har allt detta, men som Sverige ändå inte erkänt som stat.

Att erkänna en palestinsk stat innan fredsförhandlingar slutförs är att äventyra staten Israels existens, eftersom inte staten Israels legitima säkerhetsfrågor är lösta. Detta är så mycket mer akut nu med kriget i Syrien i närområdet och IS framryckande.

Socialdemokraterna har alltid lutat sig starkt mot FN som utrikespolitisk ledstjärna, och velat undvika att ta steg utan ett tydligt FN-mandat. Med detta drag ställer Löfven sig dessutom utanför den europeiska samsynen, då inget annat land som medlem av EU valt att erkänna en palestinsk stat. Både FN:s säkerhetsråd och EU har tvärtom tryckt på vikten av att undvika unilaterala handlingar. Här blir det djupt problematiskt om den nya regeringen å ena sidan skulle erkänna en palestinsk stat, men samtidigt förutsätta – som regeringsförklaringen säger – ”ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens.” Just eftersom Hamas inte har någon som helst avsikt att uppfylla detta krav. Det gör regeringens inställning gravt dubbelmoralisk.

Än allvarligare är att en regering där Hamas är tänkt att ingå dessutom skulle innehålla minst ett parti med ett uttalat antisemitiskt program, som tar avstånd från mänskliga fri- och rättigheter och vars huvudmål är att med terror utplåna Israel som stat.

Detta fäster vår uppmärksamhet på att det allvarligaste problemet med Löfven-regeringens avsiktsförklaring kanske ändå är det moraliska. Den skulle ge legitimitet åt en djupt antidemokratisk och antisemitisk terroriströrelse, med uttalad avsikt att med våldet som medel långsamt knäcka sitt grannland, som är regionens enda utvecklade demokrati.

Det folkrättsligt ganska självklara i nuläget är att ingen palestinsk stat kan erkännas utan att den fullt ut erkänt sin granne Israels rätt att existera. En sådan stat måste dessutom formas i samförstånd med Israel, där nödvändiga förhandlingspunkter har kunnat föras i mål för båda parter. Bara på det sättet kan den långsiktiga lösning nås som hela världen önskar. Att i det läget ensidigt erkänna en palestinsk stat vore destruktivt för fredsprocessen, men det skulle också skada Sveriges roll som demokratins försvarare och stöttepelare i världen.

TUVE SKÅNBERG (KD)

riksdagsledamot, direktor för Claphaminstututet

PER EWERT

informationssekreterare tankesmedjan Claphaminstitutet

STEFAN SWÄRD

fil dr statsvetenskap, ordförande för Claphaminstitutet

 

Artikeln var publicerad i SvD 2014-10-06, UNT 2014-10-06, Kyrkans tidning 2014-10-06, Piteåtidningen 2014-10-07, Dalarnas tidning 2014-10-07, Skånska Dagbladet 2014-10-08,Ystads Allehanda 2014-10-08,  Borås Tidning 2014-10-09, Kristianstadsbladet 2014-10-09, HV 2014-10-09, HD 2014-10-11

Artikeln relaterades på nyhetsplats i ViD 2014-10-06

Populism ett gissel på båda sidor

Almedalsveckan var ett av de viktigaste tillfällena till positionering inför valet 14 september. Det är därför ytterligt viktigt att granska vilken ideologisk grund partierna väljer att ställa sig på. Det gångna EU-valet gav uttryck för en folklig protest mot den politiska mitten och en stark röst för ytterkanternas och populismens politik.

Medier och andra opinionsbildare har efter EU-valet reagerat starkt på Sverigedemokraternas valframgång. Man har pekat på varnande historiska paralleller, risker för människovärde och demokrati.

Vi delar dessa farhågor fullt ut. SD representerar en populistisk nationalism som går emot Bibelns bud om att välkomna främlingen. Denna politik står också i motsättning till den klassiska kristna inställningen att ingen skillnad görs mellan jude eller grek – alla är vi ett i Kristus.

Att kritisera Sverigedemokraterna är dock att slå in öppna dörrar i svensk opinionsbildning idag, ingen utanför den nationalistiska kretsen kommer att säga emot.

När det gäller SD:s rosafärgade motpol har dock den befogade kritiken nära nog helt lyst med sin frånvaro. Detta ser vi som djupt problematiskt, då riskerna för demokrati och ett ansvarsfullt regerande av landet är överhängande även på den andra ytterkanten.

Även i Feministiskt Initiativs värld är det en viss grupp människor som förklaras ligga bakom problemen i samhället. På Fi:s kant är det inte invandrarnas förmenta destruktivitet i samhället som måste stoppas, utan männens.

Det må vara sant att det mesta våldet i världen begås av män och att män utövar olika typer av förtryck mot kvinnor men man kan inte påstå att män som grupp orsakar problemen i samhället.

Konfliktperspektivet – vi mot dom – är lika levande på den rosa kanten som på den bruna. Precis som i fallet med olika etnicitet går detta emot Bibelns ord om att ingen skillnad ska göras mellan man och kvinna.

Människan är skapad till gemenskap, inte konflikt och strid. Och den gemenskapen byggs bäst genom att män och kvinnor ägnar sin kraft åt att respektera och lyfta varandra, snarare än att bygga konfliktperspektiv.

Fi gick också till EU-val på att alla ska kunna arbeta två timmar mindre varje dag med samma lön. Samtidigt ska invandringen helt fri, och förskolor, kollektivtrafik och andra samhällstjänster göras gratis. Detta kan inte betraktas som annat än klassisk populism helt utan kontakt med den verklighet som varje ansvarstagande politiker dagligen måste handskas med.

Kanske än mer problematiskt är att ledande partiföreträdare för Fi – precis som inom SD – har ett bagage av ställningstaganden för extremism och våld som känns omöjliga i ett öppet demokratiskt samhälle.

På sista tiden har exempelvis riksdagskandidaten Foujan Rouzbeh uppmanat till skändning av flaggan på Sveriges nationaldag, men också hyllat våldsamma extremrörelser på vänsterkanten.

Både Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ uttrycker ideologier som är synnerligen problematiska i ett öppet och demokratiskt samhälle. De uttrycker därtill en populism som förkunnar att om bara det utvalda underliggande problemet i samhället skulle försvinna så kommer det goda samhället strax att inträda. Vi ställer oss skarpt kritiska till extremism och populism – oavsett på vilken sida den förekommer.

I Tyskland i början av 1930-talet fördelades rösterna ganska lika i tre delar mellan ansvarstagande och demokratiska partier och två stora populistiska partier på varsin kant: kommunister och nazister. Fallet ner i diktatur och världskrig kom när mitten inte förmådde hålla ut, utan lät makten glida över i den ena av extremiströrelsernas hand.

Världen gör väl i att lära sig av historien. Det gäller även Sverige i valet 2014.

Ivar Gustavsson
docent i matematik, Chalmers
Anna Sophia Bonde
präst
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Borås Tidning 2014-08-15 samt i Östersunds-Posten 2014-08-19

Låt inte historien upprepas

För exakt ett sekel sedan inleddes det första världskriget. Tio miljoner soldater dog, men det största civila priset betalades av de kristna armenierna, som utsattes för 1900-talets första folkmord. En miljon oskyldiga dödades. Resten av världen var alltför upptagna för att engagera sig tillräckligt mycket för att förhindra brottet. Först efteråt kom diskussionen och fördömandet.

Tre decennier senare var det folkmord som går under namnet Förintelsen ett fullbordat faktum. Den här gången skrevs slutsiffran till den obegripliga summan sex miljoner mördade oskyldiga. Världen grep nämligen inte in i tid den här gången heller. Det handlade ju trots allt bara om judarna – en grupp som världens mäktiga inte var beredda att ställa sig upp till försvar för. Först efteråt kom förtvivlan och ångern.

Idag på 2010-talet trodde vi måhända att världen lagt handlingar som folkmord bakom sig. Men ur en förment upplyst värld har rest sig militanta islamistiska grupper i Irak och Syrien som beslutsamt driver igenom sin ideologi att icke-muslimer ska omvända sig, betala ”straffskatt”, landsförvisas eller dö. Och på Gazaremsan fortsätter Hamas förkunna att de kommer att fortsätta strida till den dag då den judiska staten har förintats.

I historieböcker och i princip all opinionsbildning är omdömet om 1930-talets Nazityskland unisont. Dess grund av diktatur, rasism och antisemitism överskuggar alla övriga eventuella positiva inslag i Tredje Riket. Alla tillbakablickar på Nazityskland används – fullt rimligt – som varnande exempel för att förhindra att något sådant sker igen.

Det är dock lättare att fördöma gårdagen än att ta ställning idag. Kristallnatten 1938 var en konkret illustration av nazismens ondska, och fördöms idag konsekvent. Men ondskan 2014 är dock inte radikalt annorlunda än tidigare. Demonstrationer som officiellt sägs gälla kritik mot Israels aktioner mot Hamas har på flera platser blivit till klassiska pogromer. Formerna för förföljelser förändras, men intoleransen är densamma.

Det våldsamma hat som drabbar kristna och judar i vår tid är inte väsensskilt annorlunda än det som drabbade armenierna under första världskriget eller judarna under det andra. Den stora tragedin just nu är att de ideologier och regimer som idag förespråkar exakt samma sak möts med samma tystnad som Sverige uppvisade före och under andra världskriget, och över vilken vi idag känner djup, rättmätig skam.

Hur världen kan åse den pågående antisemitismen och folkmordet mot assyrier och andra icke-muslimer i Mellanöstern utan att göra mer är obegripligt. Det är angeläget att Sveriges regering på allt sätt, både inom och utom EU, fördömer och aktivt bekämpar den islamistiska ambitionen att fördriva alla judar och kristna i sin omgivning.

 

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Per Ewert, informationssekreterare Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Norra Skåne 2014-07-30, Skånska Dagbladet 2014-07-30, Hemmets Vän 2014-07-31, VLT 2014-08-01, Kristianstadsbladet 2014-08-01, Sundsvalls tidning 2014-08-06, Kristdemokraten 2014-08-07, Pietå tidningen 2014-08-07, Kyrkans tidning 2014-08-14

Här kan du se Claphaminstitutets seminarier i Almedalen

Claphaminstitutets dubbelseminarium i Almedalen om förföljda kristna filmades och finns nu utlagt att se i efterhand.

Moderator: Stefan Swärd, ordförande Claphaminstitutet

Medverkande: Katherine Cash, religionsfrihetsexpert Svenska missionsrådet; Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet; Christer Sturmark, ordförande Humanisterna. Jacob Rudolfsson, samordnare Svenska Evangeliska Alliansen; Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)