Jämtin gör abort till slagträ i biståndspolitiken

När Carin Jämtin utsågs till ny generaldirektör för Sida varnade många för att utnämningen riskerade att ge en alltför stark politisk styrning av biståndsorganet. Tyvärr har dessa farhågor nu besannats på ett mycket bekymmersamt sätt.

Sida skriver den 11 juli i ett pressmeddelande att de beslutat att stoppa sitt bistånd till organisationer som tar emot bistånd från USA. S-veteranen Jämtin förtydligar i SVT att ”svenskt bistånd inte ska gå till organisationer som vägrar att utföra aborter, informerar om aborter eller propagera för aborter”.

Resonemanget är så hårresande att man undrar om hon verkligen menar allvar. Skulle Sida alltså kräva att hjälporganisationer som ska få fördela svenskt bistånd i fattiga länder att de först aktivt måste genomföra en propagandainsats för abort? Ändå är det så anmärkningsvärt hon faktiskt uttrycker sig. Det måste beskrivas som orimligt att en generaldirektör tar sig rätten att driva igenom en så långtgående ideologisk styrning över hela världen.

Sida motiverar detta ovanliga steg med att hänvisa till att Trumpadministrationen fattat ett beslut att USA:s bistånd inte ska gå till organisationer ”som på något sätt arbetar med abortfrågan”. Den beskrivningen är helt enkelt inte sann, och Sida vet mycket väl om det. Den historiska bakgrunden är som följer: 1984 undertecknade president Reagan en policy att USA skulle vrida om sitt biståndsarbete, bort från organisationer som aktivt verkade för aborter som en metod för familjeplanering och till organisationer som arbetade på andra sätt. Flera organisationer anpassade sitt arbete till denna bestämmelse, men president Clinton gjorde frågan partipolitisk. Sedan hans installation har demokratiska presidenter omedelbart vid tillträdet tagit bort policyn, medan republikanska presidenter har återinfört den. Visst är det beklagligt att fråga om hälsa och liv blivit en partipolitisk stridsfråga, men Sidas bild av att detta skulle vara ett helt nytt beslut från den nya administrationen stämmer inte.

Inte heller innehållet i policyn är korrekt återgiven. Organisationer som får bistånd har rätt att under vissa omständigheter arbeta med aborter, däremot inte att aktivt marknadsföra det som metod för familjeplanering. Sida försöker med sitt utspel föra svenska skattebetalare bakom ljuset.

Värre är dock att de med Carin Jämtin i spetsen har satt svenska och internationella biståndsorganisationer i en mycket beklaglig utpressningssituation, där mottagarna pressas att antingen kapa banden till USA eller också rakt av bryta mot den överenskommelse organisationerna redan har med USA:s biståndsarbete.

Sidas agerande är så allvarligt att det med fog skulle kunna benämnas som inledningen av ett biståndskrig. Det är också ett svårt ingrepp i hjälporganisationers arbete, men allra allvarligast är att Sida på detta sätt förpassar kvinnor, män och barn i fattiga länder in i en utsatt situation där deras hjälpbehov överskuggas av svenska abortpolitiska utspel. Det är ovärdigt för alla inblandade parter.

Per Ewert

direktor vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Svenska Dagbladet 2017-07-12

Tags :