Lyssna på forskningen och stärk äktenskapet

Att följa nyhetsflödet i vår tid är sällan uppmuntrande. Gängvåld, sprängdåd, psykisk ohälsa, droganvändning – på område efter område galopperar utvecklingen i fel riktning. Politiker söker i vanmakt efter lösningar. Men kanske ligger det viktigaste svaret närmare än de flesta anar – hemma, i familjen.

Det moderna Sverige har en extremt framträdande värdekultur där den oberoende individen prioriteras högt, medan traditionell familjetillhörighet och äktenskap betraktas som begränsande. En rapport från Claphaminstitutet visar dock att det traditionella äktenskapet är avgörande för hälsa och välmående för både individer och samhället som helhet. Dessa slutsatser bör beaktas av politiker och myndigheter.

Claphaminstitutets nya rapport ”Den goda familjen” är en paraplyöversikt över familjeforskningen i världen. En sådan översikt ger den starkaste möjliga evidensen inom ett forskningsområde, då den sammanfattar och analyserar flera systematiska översikter inom ett specifikt ämnesområde – översikter som i sin tur har genomfört en grundlig analys av relevant forskning för att ge bästa möjliga förståelse av ämnet.

Vår rapport sammanfattar och analyserar det samlade forskningsläget om sambandet mellan äktenskap och välmående. Den inkluderar forskning från olika delar av världen och visar att äktenskapet har en betydande positiv effekt på både den fysiska och psykiska hälsan hos makarna.

Det framgår dessutom att stabila äktenskap har direkta positiva konsekvenser för barnen i familjen, inklusive minskad risk för brottslighet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sexuella övergrepp och tonårsgraviditeter, samt förbättrad inlärningsförmåga och skolprestationer. Resultaten understryker också vikten av äktenskapets kvalitet och betonar behovet av att samhällets stödjer äktenskap och agerar för att motverka skilsmässor.

Forskningen visar alltså att äktenskap har en betydande positiv inverkan på hälsa och välmående – oavsett land eller kultur. Det väcker intressanta frågor om varför äktenskap och traditionella familjestrukturer visar sig ha en så positiv effekt på både psykiskt och fysiskt välbefinnande, oavsett samhällen och kulturer.

Samtidigt har vi särskilt i Sverige sett en kraftfull individualistisk trend, där politiken har främjat individualism på bekostnad av familjens gemenskapsband. Detta står dock i stark kontrast till vad forskningen visar om familjers, individernas och samhällets välbefinnande.

Eftersom forskningen ger så tydliga slutsatser bör samhället agera mer för att stödja familjen, särskilt i form av det traditionella äktenskapet som har visat sig vara mest framgångsrikt för vuxna, barn och hela samhället. Här är några rekommendationer till beslutsfattare i Sverige:

● Återinföra det traditionella frihetsbegreppet, där sann frihet innebär utveckling av moral och dygd genom samspel med andra människor, snarare än ren autonomi.

● Öka resurserna till familjestärkande verksamheter inom kommunernas socialförvaltningar och göra det accepterat att ta hjälp av familjeterapeuter i tid.

● Ge familjerna ekonomisk frihet att själva bestämma arbetslivets och familjelivets fördelning och avsluta skattefinansierat stöd till organisationer som motverkar traditionella familjenormer.

● Kritiskt granska det moderna individualistiska projektet och värna istället om familjen och äktenskapet som samhällets grundläggande enhet, i enlighet med vetenskaplig evidens. Detta skapar en god framtid för både individer och samhället som helhet.

André Juthe

Fil dr i argumentationsanalys, författare till rapporten ”Den goda familjen”

Per Ewert

Fil dr i politisk historia, direktor vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Nya WermlandsTidningen 2023-04-29

Tags :