Forskning

Gallery of the Old Library, Trinity College, Dublin, County Dublin, Eire (Ireland), Europe

Claphaminstitutet är både en tankesmedja och ett forskningsinstitut på kristen grund. Vetenskapliga rådet leder och samordnar institutets arbete med att utföra vetenskaplig forskning, under den ändamålsskrivning som står i institutets stadgar: att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro, i ekumenisk anda och med Lausannedeklarationen (1974) som utgångspunkt, arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål. Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja.

Utöver Claphaminstitutets empiriska rapporter publicerar vi också vetenskapliga texter under formatet Clapham Academic, den första av Jennifer Knox, doktorand vid Durham University: The State of Swedish Secularity: A Review of the Academic Literature. I likhet med vårt övriga publicerade material får denna text fritt användas och citeras, så länge källa anges.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är knox-front.png

Vilka är vi?

Claphaminstitutets vetenskapliga råd arbetar på uppdrag av institutets styrelse, och utgörs av: Per Eriksson, professor och fd rektor vid Lunds Universitet, ordförande i Claphaminstitutet samt Akademi för Tro och Ledarskap (sammankallande); Annika Borg, fil dr i religionsvetenskap; Johan Sundeen, docent i idéhistoria, Bibliotekshögskolan Borås; Olof Brunninge, docent i företagsekonomi, Jönköping International Business School. Adjungerad: Per Ewert, Claphaminstitutets direktor, doktorerar på Sveriges sekulariseringsprocess

Vetenskapliga rådet sammanträder två gånger per år; möjligheten för utomstående forskare finns kontinuerligt att inkomma med projektplaner till forskningsprojekt som kan rymmas under Claphaminstitutets övergripande vision ovan.

Avsiktsförklaring

När det gäller relationen mellan tro och vetenskap har stiftelsen Claphaminstitutet följande grundhållning:

Vi betraktar tro och vetenskap som två likvärdiga kunskapsformer, där vetenskap behandlar den verklighet vi kan uppfatta med våra sinnen, förstärkta med tekniska hjälpmedel, och tro den högre, andliga verklighet som ligger bortom den verklighet vi kan förnimma med våra sinnen, men som vi kan uppfatta genom andlig varseblivning, bortom förnuft och känslor.

Den ena kunskapsformen kan inte överordnas den andra. Vetenskapen är till sin natur konfessionslös och följer sina egna regler, såsom deduktiv och induktiv metod, och är fri från dogmatiska begränsningar. Kristen tro kan inte och får inte påverka vetenskapliga resultat, men kan påverka vilka frågeställningar man väljer. Axiom och hypoteser är i sig utryck för tro, om än av annat slag än gudstro, då de utgör förmodanden om den värld vi kan uppfatta med våra sinnen, vilken inte desto mindre är skapad av Gud.

Judisk-kristen etik sätter den moraliska standard vi följer, men vetenskapliga frågeställningar begränsas inte till områden, där den är relevant. Claphaminstitutet främjar all vetenskaplig forskning, som bygger på vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt med absolut respekt för resultat utifrån logiska resonemang och fakta, helt oavsett resultatens popularitet. Vi värdesätter särskilt nydanande forskning, metodutveckling och ifrågasättande av rådande uppfattningar. Mänsklig kunskap är ofullständig och vetenskaplig kunskap provisorisk, såsom trosuppfattningar. Inom vetenskap och tro finns ständigt utrymme för fördjupad kunskap och insikt i riktning mot absolut sanning.

Claphaminstitutet är en arena för saklig, civiliserad diskussion, där utrymme ges för olika uppfattningar, synsätt och ansatser, en intellektuellt hederlig och öppen miljö för fördjupad kunskap och insikt inom alla vetenskapsområden.