Claphams Forskningsråd tar emot projektansökningar

Claphaminstitutets Forskningsråd startades tidigare i år, i syfte att knyta samman kristna forskare inom olika discipliner. Rådet möts några gånger per år för att planera, samordna och förmedla större eller mindre forskningsarbeten i institutets regi. Mer info om vilka vi är, och vad vår grundhållning är i frågor om tro och vetenskap, se fliken Forskning.

För att uppmuntra fler initiativ på god akademisk nivå vill vi nu bjuda in forskare på olika vetenskapsområden att inkomma med projektansökningar, som kan rymmas under Claphaminstitutets vid vision av att vara en kristen tankesmedja och forskningsinstitut i ett av världens mest sekulära länder.

För att kunna behandlas vid rådets nästa möte bör sådana ansökningar insändas senast 10 januari 2020. Använd mejladressen forskning@clapham.se. Vi tar i första hand emot uppslag från disputerade akademiker, men kan också bejaka projekt av ännu ej disputerade.

Ansökningar bör omfatta cirka 2000 ord och bestå av följande delar: Syfte/problemformulering, forskningsöversikt (i relevanta fall), tänkt material och metod, samt planerat publiceringsformat.

Projekt som accepteras av Forskningsrådet kan därefter föras vidare till att söka finansiering i Claphaminstitutets namn. Vid godkänd finansiering genomförs projektet under överinseende av Forskningsrådet, och när projektet slutförts beslutar rådet tillsammans med den enskilde forskaren i vilken form resultat ska publiceras.