Hopp för Sverige – avstämningsrapport 2020

Claphaminstitutet är en av de kristna organisationer som stod bakom initiativet Hopp för Sverige, som bland annat utmynnade i boken med samma namn. (Kan beställas via mejl info@clapham.se)

Innan restriktionerna skärptes hösten 2020 hölls en samling med avstämning efter tre år av den tolvåriga visionen, där nedanstående rapport presenterades. Här kommer den även i offentligt format – vad har gått i rätt riktning under de senaste tre åren, vad är fortsatt på väg åt fel håll? Läs, utvärdera, och var med och bed och arbeta. Trots alla stora utmaningar ser vi även inför 2021 Hopp för Sverige!

Hopp för Sverige rapport 2020

Ur inledningen till rapporten:

”Hopp för Sverige-visionen sträcker sig, till att börja med, över en tolvårsperiod, från 2017 och 500-årsminnet av reformationen till 2029, vilket är 1200 år efter att Ansgar landsteg i Birka som den förste kristne missionären i det som senare skulle bli Sverige.

Boken Hopp för Sverige är en sammanställning av hur vi ser på läget i landet och vilka utmaningar vi står inför, med en vilja att vara med och åter reformera Sverige till det som vi tror är Guds vision.

I boken analyserar vi läget i landet utifrån tio fokusområden, som vi kallar frontlinjer. För varje frontlinje beskriver vi hur vi ser Guds grundvision, såsom det uttrycks i Bibeln, därefter nuläget, och slutligen vilka strategier vi tillsammans kan tillämpa för att vara med och reformera respektive område.  Hopp för Sverige uttrycker också hur den kristna församlingen och individuella kristna män och kvinnor kan vara bärare och genomförare av denna vision i sina liv och sina arbeten.

Under den här tolvårsperioden har vi avsikten att göra nedslag vart tredje år, där vi utvärderar och analyserar utvecklingen i de tio frontlinjerna som boken tar upp. Vilka områden eller konkreta förändringar har – som vi ser det – utvecklats positivt, och behöver få stöd att fortsätta i rätt riktning? De områden som har drivit längre åt fel håll ger oss anledning att i bön, arbete och samtal finna lösningar i rätt riktning.

Nu, år 2020, är det tid att göra den första avstämningen, och den följer här.

Låt oss söka Gud och be för att få se väckelse och reformation i vårt land och i världen!

Hopp för Sverige-gruppen”