77 kristna ledare: Vi beklagar Europadomstolens beslut om samvetsfrihet

I går kom beskedet från Europadomstolen: Fallen med de båda barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen kommer inte att tas upp i högsta instans. Som kristna ledare från olika samfund och organisationer är det här något vi beklagar. Genom domstolens beslut missar vi nämligen ett viktigt tillfälle att gå på djupet i de frågor om samvetsfrihet och mänskliga rättigheter som har väckts av Region Jönköpings och Sörmlands läns landstings agerande.

Vi har många skäl för detta beklagande. Det första har med de berörda individerna att göra. Både Grimmark och Steen har i praktiken tvingats till en form av landsflykt, när de har sökt sig till vårt grannland Norge för att få jobb. Situationen illustrerar den paradox som sedan starten har präglat diskussionen kring de båda rättsfallen: det som högljudda röster har talat om som otänkbart, visar sig gå utmärkt i övriga skandinaviska länder. Faktum är att samvetsfrihet i vården betraktas som en självklarhet i nästan hela Europa.

Orsaken till detta är i grunden enkel. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet. Den är tydligt uttalad i Europakonventionen och finns också med i förarbetena till vår svenska abortlag. Vi ser det därför som mycket anmärkningsvärt att rättsväsendet inte har valt att hedra denna rättighet.

I debatten har det hävdats att vad Grimmark och Steen har gjort sig skyldiga till är arbetsvägran. Men detta är inte sant. Båda har nämligen haft för avsikt att arbeta inom förlossningsvården, där det råder akut brist på utbildad personal och där antalet aborter är försvinnande litet. Det finns ingenting i deras önskemål som inte hade kunnat lösas av en välvilligt inställd schemaläggare.

Men för oss som kristna finns det även en djupare sorg kopplad till det låsta läget. Historiskt sett har nämligen religiöst troende varit starkt representerade inom vården i allmänhet och mödravården i synnerhet. Samma sak gäller i andra delar av världen, inte minst i olika former av missions- och biståndsarbete.

En viktig del av den kristna livssynen är helt enkelt att sätta barnen, familjen och livet självt i fokus. Men här har vi alltså en situation där betydande delar av samhället förklarar stora grupper kristna för persona non grata, just på ett område där de både kan och vill bidra till samhällets bästa. Vill verkligen Sverige sända signalen att det bara är de som också är beredda att avsluta liv – i form av abort – som ska få förmånen att vara med och förlösa liv – i form av arbete på förlossningsavdelningen?

Och frågan stannar ju inte med detta. Minst lika brännande blir den i ljuset av de återkommande debatterna om eutanasi eller dödshjälp. Tanken på att detta skulle införas utan att det samtidigt fanns en självklar möjlighet till samvetsfrihet för vårdpersonalen är helt enkelt förfärande!

Till våra meningsmotståndare vill vi därför rikta en vädjan: Låt inte Europadomstolens besked sätta punkt för detta samtal! Det finns en orsak till att samvetsfriheten är en mänsklig rättighet. Och ärligt talat: inte kan väl det största problemet i dagens Sverige vara människor som värnar livet och som obehindrat vill ägna sig åt detta inom en till stora delar underbemannad vårdsektor?

Vi för vår del tänker fortsätta att verka för att samvetsfriheten respekteras i vården, precis som den redan respekteras inom exempelvis journalistyrket. Som med alla andra mänskliga rättigheter är det ibland svårt med gränsdragningarna, men i grunden tror vi att alla är vinnare när våra fri- och rättigheter hedras.

Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén Sverige

Charlotta Aginger, föreståndare Elimkyrkan Skärholmen

Simon Ahlstrand, pastor Livets Ord

Martin Alexandersson, präst i EFS

Anders Arborelius O.C.D., kardinal Katolska kyrkan

Ingmar Aronson, pastor i Malmö International Church samt Elim Trelleborg

Mikael Artursson, missionsledare EFS Mittnorrland

Fredrik Arwehed, föreståndare Gävle Pingst

Anna Aronsson, barn- och ungdomsläkare

Linda Bergling, pastor  Församlingen Arken 

Annika Bertilsson, föreståndare Centrumkyrkan Vallentuna

Jan Blom, pastor Livets Ord

Anna Sophia Bonde, bibellärare och präst i Svenska kyrkan

Rune Borgsö, pastor Livets Ord

David Byman, pastor i Borås Kristna Center

Henrik Bååth, rektor Frälsningsarméns Officersskola

Helena D’Arcy, chefredaktör Katolskt Magasin

John Derneborg, föreståndare Vänersborg Pingst och inspiratör för New Wine Sverige

Olof Djurfeldt, fil lic i socialantropologi och tidigare chefredaktör för Dagen

Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (textförfattare)

David Ekerbring, föreståndare Agape Norrköping, ordförande Trosrörelsen

Allan Emrén, fil dr i fysikalisk kemi och geokemi

Anna Emdeborg, katolsk debattör med fil kand i etik

Annelie Enochson, riksdagsledamot 2000-2014

LarsOlov Eriksson, docent i teologi och präst i EFS

Ulrika Erlandsson, ordförande Katolska Pedagogiska Nämnden

Per Ewert, direktor Claphaminstitutet

Reinhold Fahlbeck, professor em i juridik

Biörn Fjärstedt, biskop em Svenska kyrkan

Anders Gerdmar, docent i teologi

Micael Grenholm, pastor i Uppsala Mosaik

Björn Gusmark, präst i Svenska kyrkan och ordförande i Oasrörelsen

Ivar Gustafsson, docent i matematik

Stefan Gustavsson, direktor Apologia

Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan Stockholm

Gustaf Henriksson, pastor i Västkustkyrkan

Bengt Holmberg, professor em i Nya testamentet, präst i Svenska kyrkan

Rigmor Holst, reseevangelist Pingströrelsen

Sven-Gunnar Hultman, föreståndare Grindtorpskyrkan Täby

Richard Hultmar, föreståndare Korskyrkan Stockholm

Gunnar Hyltén-Cavallius, teol lic och präst i Svenska kyrkan

Thomas Idergard S J, jesuit och katolsk präst

Rune Imberg, teol dr och präst i Missionsprovinsen

Urban Klintenberg, föreståndare Borås Pingst

Tomas Larsson, präst i Hortlaxkretsen

Kjell O Lejon, professor i kyrkohistoria

Benedicta Lindberg, generalsekreterare Respekt

Joakim Lundqvist, pastor Livets Ord

Thomas Marmefelt, docent och lektor i nationalekonomi

Staffan Moberg, pastor Livets Ord

Monica Nordén, pastor i Citykyrkan Västerås

Jonas Nordén, präst i Betaniakyrkan Malmö

Bo Nyberg, ordförande Kristna Friskolerådet

Mats Nyholm, director S:ta Clara kyrka

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS

Paul Orlenius, föreståndare Citykyrkan Stockholm

Daniel Ringdahl, missionsledare Evangelisk Luthersk Mission

Jacob Rudenstrand, bitr generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Patrik Sandberg, ordförande Sverigebönen 

Malin Schelin, ordförande Livsval

Tomas Seidal, med dr och överläkare

Monika Severin, sjuksköterska och ordförande Människovärde

Carl-Gustaf Severin, pastor Livets Ord

Bengt Sjöberg, föreståndare Korskyrkan Filipstad-Hällefors

Maria och Kim Sjögren, pastorer One Heart Church Stockholm

Daniel Steen, pastor Sion i Flen

Jan-Henrik Stjerndahl, docent och överläkare i obstetrik och gynekologi

Lars-Göran Sundberg, pastor Evangeliska Frikyrkan

Margréth Sundin, ordförande Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund

Ulf Sundkvist, föreståndare Umeå Pingst

Håkan Sunnliden, präst Svenska kyrkan

Peo Svensson, pastor församlingen Guds Kraft

Stefan Swärd, pastor Evangeliska Frikyrkan

Peder Teglund, pastor Borås Kristna Center

Hans Weichbrodt, präst Svenska kyrkan och inspiratör i Oasrörelsen

Caroline Widell, familjepastor New Life Stockholm

Per Wiman, pastor församlingen Segerbaneret

Artikeln publicerad i Dagen 2020-03-13

Claphaminstitutets pressmeddelande på svenska och engelska finner du här.

Tags :