Clapham i Almedalen 2023

Under årets Almedalsvecka i Visby medverkar Claphaminstitutet som vanligt. I år anordnar vi två seminarer på skeppet Elidas däck, och medverkar i panelen i ett tredje. Alla hälsas varmt välkomna till nedanstående arrangemang!

Bildning i brytningstider

Ons 28/6 8.50-9.40, Elida. Samarrangemang med Kristna friskolerådet
Världsbilder brottas med varandra på många arenor idag. Hur påverkar det skolutbildningen i Sverige och vår tids pedagogiska, moraliska och politiska vägval? Får dagens svenska skolelever med sig de existentiella redskap de behöver för att ge bildning i en polariserad och fragmentiserad värld?
Skolan är en central arena för att forma den uppväxande generationen. Här spelar synen på människa, kunskap och etik en central roll för utformandet av skolan, dess styrdokument och pedagogiska verklighet. Vilken roll spelar å ena sidan religionen och å andra sidan vissa gruppers skepticism mot religion i dessa vägval? Vilken roll spelar de politiska ideologierna? Och hur kan vi bygga en skola som ger verklig bildning?

Medverkande:

Anna Sörelius Nordenborg, VD, Engelska skolan                                                                                                          Daniel Alm, föreståndare Pingströrelsen i Sverige
Håkan Jonsson, kommunikationskonsult, tidigare diplomat och politiker
Jan Rosman, skolchef, ordförande, Kristna Friskolerådet
Per Ewert, moderator, fil dr och direktor, Claphaminstitutet

Landet som glömde Gud – hur vi hamnade här och vart vi vill gå i framtiden?

Tors 29/6 12.30-13.20 Elida

Sverige är landet med världens mest sekulära och individualistiska värderingar. Vilka politiska beslut påverkade landet i den riktningen? Hur utvärderar vi denna värdekultur och dess konsekvenser? Och vilka värden vill vi bygga morgondagens samhälle på?
Claphaminstitutets direktor Per Ewert disputerade i vintras på en avhandling om de politiska processer som under socialdemokratins hegemoni på 1900-talet påverkade kyrka, skola och familj, parallellt med att Sverige blev världens mest utpräglade exempel på en autonom värdekultur med individens oberoende som centralt värde. Utifrån avhandlingen och den populärversion som publicerades samtidigt utvärderar vi den svenska värdekulturen och Sveriges annorlundaskap. Vi diskuterar hur både forskningen och politiken kan betrakta den gångna utvecklingen, vår egen tid, och tänkbara framtidscenarion.

Medverkande:

Per Ewert, fil dr och direktor, Claphaminstitutet
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola
Lars Stjernkvist, ordförande, Ing-Marie Wieselgrenstiftelsen, fd partisekreterare Socialdemokraterna
Ingemar Forss, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan
Jacob Rudenstrand, bitr generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen (moderator)

Därutöver medverkar Claphams direktor även på nedanstående seminarium:

Dygd, samvete, respekt – moralisk kompass i tiden?

Ons 28/6 11.00-11.45 Vårdklockans kyrka

Vilka värderingar skapar ett gott samhälle? Hur skapas individens värdegrund? Vad och vem påverkar? Vad är moraliskt mod? Majoritetssamhällets attityd, vilka konsekvenser får det vid möte med minoriteter?
Aktuella inslag i den offentliga debatten har bl a berört olika syn på otrohet, könsroller i förändring, syn på kön och sexualitet, hur man inom olika samfund undervisar barn och ungdom. Detta är några exempel på frågor som berör människans identitet i grunden. Behöver var och en ha en moralisk kompass och hur utvecklar man mod att följa den? Gäller uttrycket: ”Stand for something or you’ll fall for anything”? I ett pluralistiskt samhälle är det oundvikligt att olika uppfattningar finns sida vid sida. För individens möjlighet att välja eller välja bort behövs tydlighet, öppenhet och acceptans vilket kommer belysas på olika sätt. Vikten av handlings- och valfrihet är samhällsfrågor som kommer debatteras i detta i seminarium.

Medverkande:

Per Ewert, Filosofie doktor, direktor, Claphaminstitutet
Louis Herrey, utbildningsansvarig, Jesu Kristi Kyrka av SDH
Sofia Camnerin, Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
Anna Lindman, programledare, Sveriges Television