Clapham släpper ny bok om kristna friskolor

I samband med Almedalsveckan lanserar Kristna Friskolerådet och Claphaminstitutet den nya boken ”Tio orsaker till att kristna skolor behövs” av Sven Magnusson – rektor, vice ordförande för Kristna Friskolerådet samt Fellow vid Claphaminstitutet. I tio olika artiklar redogör författaren för varför Sverige behöver de kristna skolorna; inte bara för att en viss grupps rättigheter ska tillgodoses – utan för att vi fortsatt ska ha ett samhälle värt att leva i, för alla.

”De konfessionella skolorna har under våren utsatts för starka och ofta osakliga angrepp från både socialdemokrater och liberaler.”  säger Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet. ”Därför lyfter vi nu detta som en prioriterad fråga i vår opinionsbildning och är glada över att tillsammans med Kristna Friskolerådet kunna presentera den här sammanställningen som visar varför kristna skolor har en självklar roll i ett fritt och öppet samhälle även i framtiden.”

Författaren beskriver i förordet hur han under arbetet häpnat över den bristfälliga kunskapen bland svenska politiker och andra skoldebattörer; om kristna skolor, om internationella konventioner om mänskliga rättigheter, om politisk och religiös idétradition. Kritiken mot konfessionella skolor har kännetecknats av känsloargument och osaklighet. Den här boken är tänkt att ge mer fakta in i debatten.

De tio artiklarna tar upp följande orsaker till att de kristna skolorna är bra för Sverige:

  1. Internationella konventioner fastslår rätten till religiösa skolor

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat, såsom bland annat Barnkonventionen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga, säkerställer rätten att driva utbildningsinstitutioner och att välja en utbildning för sina barn i enlighet med sin filosofiska och religiösa övertygelse.

  1. Ett samhälle utan alternativa skolor är ett farligt samhälle

Det finns givetvis en orsak till att deklarationer om mänskliga rättigheter så kraftigt försvarar rätten till religiösa skolor. Både historien och samtiden visar med skrämmande tydlighet vilken utveckling som sker i samhällen som inte tillåter idémässig mångfald på utbildningsområdet.

  1. Kristendomens sociala patos

Hela kristendomens historia har präglats av viljan att göra gott i samhället, att förbättra människors livsvillkor, inte minst inom vård, omsorg och utbildning. Detta är en kärna i den kristna övertygelsen, baserat på den kristna människosynen att varje människa är skapad och älskad av Gud.

  1. Sekularismens intolerans

Det sekulära samhälle som i dag växer fram är ett intolerant samhälle. Sekularismen ger sken av att vara neutral, men skildrar religion som något avvikande och irrationellt. Undervisningen om religion i svenska skolor präglas tyvärr inte av saklighet och allsidighet, utan av fördomar och nedlåtande attityder.

  1. En aggressiv sekularism leder till extremism

Länder som prövat en hårdför sekularism, med försök att utestänga religion från det offentliga rummet, har skapat en ökad polarisering med växande extremism och utanförskap.

  1. Förtroendefull integration

De kristna skolorna har lyckats utmärkt med att integrera invandrarelever i det svenska samhället. Detta beror på att skolornas religiösa grund och förhållningssätt till familjerna, har ingett förtroende och möjliggjort en dialog.

  1. Bärare av värdegrunden

Den värdegrund som fastslås i svensk läroplan bärs på ett särskilt sätt av de kristna skolorna, eftersom den har sin bakgrund i kristen tradition. De värden som alla svenska skolor är skyldiga att förmedla, genomsyrar de kristna skolorna.

  1. En tusenårig historia

Kristna skolor har funnits i Sverige i nästan 1000 år. De är en självklar del av det svenska samhället och har alltid spelat en stor roll i fostrandet av aktiva samhällsmedborgare.

  1. Alla skolor är konfessionella

Alla skolor är i grund och botten konfessionella. Det har aldrig någonsin, någonstans, funnits en skola som inte har någon sorts konfession i botten. Den svenska läroplanen inleds med flera konfessionella grundsatser.

  1. En plats för upprättelse

Många elever som söker sig till kristna skolor har dåliga erfarenheter med sig från tidigare skolgång. De kristna skolorna är en fristad för dessa elever; en plats där de möts med respekt, så att de på nytt börjar tro på sig själva och sin förmåga. Detta gäller även högpresterande och särskilt begåvade elever.

Boken är utgiven på Areopagos förlag. För pressex eller beställning, kontakta Kristna Friskolerådet som ansvarar för distributionen: info@kristenfriskola.se Pris: 40 kr/ex plus porto.