En av de frågor som lyftes i EU-valet var ärendet om abort och grundlag. I Sverige pågår också en statlig utredning i frågan, som respons på att USA:s högsta domstol gav tillbaka lagstiftningsrätten i frågan till delstaterna. Claphaminstitutet släpper i dagarna en ny rapport i detta ämne, och vår övergripande slutsats kan sammanfattas: Det saknas juridiskt hållbara skäl att ge abortfrågan konstitutionell status. Skälen till detta är många. Grundlagsförändringar bör för det första aldrig ske lättvindigt, utan växa fram ur ett behov i det egna landet, inte införas som reaktionRead More
Lagom till Almedalsveckan släpper Claphaminstitutet årets andra rapport: ”Abort i grundlagen? En juridisk och historisk analys av varför abort ej bör ges konstitutionell status”. Rapporten är en tung juridisk inlaga till den pågående statliga utredningen och politiska arbetet kring frågan om aborters roll i lagstiftning och regeringsform. Författare är Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita i juridik, Göteborgs universitet; Per Arvidsson, leg läkare, med dr i klinisk fysiologi, forskare vid Lund och Oxfords universitet samt Rickard Lyckander och Andreas Stenkar Karlgren, advokater. Rapporten släpps i samband med Almedalsveckan i Visby viaRead More
I biskopsbrevet Livets början och livets slut, redskap för orientering i etiska vägval ger biskoparna i Svenska kyrkan sin syn på flera medicinsk-etiska frågor, bland annat fosterdiagnostik och abort. De betonar ett antal goda principer om kristen människosyn. Biskoparna är exempelvis tydliga med att ”grundläggande för kristen människosyn är att människan är skapad av Gud och till Guds avbild”. Med hänvisning till Kyrkornas världsråds dokument Gåvan att finnas till framhålls att ”människans värde och okränkbarhet, ett unikt värde som varje enskild människa har just i egenskapen av att vara människa, är grunden för människovärdesprincipen”.Read More
Sedan mer än tjugo år firas Livets söndag den tredje advent. Denna dag sätter vi i våra församlingar ett särskilt fokus på vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet. På Livets söndag lyfter vi det faktum att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden. I vårt samhälle har människolivets värdighet stegvis devalverats på många olika sätt. Omkring 35 000 ofödda barn mister årligen livet genom abort och i Sveriges riksdag finns starka röster som förespråkar dödshjälp. Som kristna ledare är vi väl medvetna om de komplexa livssituationerRead More
Transsexualismens väg från ett marginellt fenomen till att bli något av ett fundament i normoch värdegrundsbyggande är anmärkningsvärd. Processen har gått oerhört fort och medfört radikala förskjutningar i våra perspektiv på vad en människa är, samt på individens rättigheter och skyldigheter gentemot samhällsgemenskapen. Upplyftandet av transsexualismen har på många sätt breddat samtalet om vad kön är och hur det kan gestaltas, men har i vissa fall också lett till en paradoxal försnävning av normerna för vad som är manligt och kvinnligt. Det har skett en stark politisering av den enskilda individens identitetsskapandeRead More
Den tredje advent infaller Livets söndag. Det är en söndag då kristna kyrkor tackar för livets gåva och lyfter fram dess okränkbarhet från befruktningen till den naturliga döden – oavsett olikheter som ålder, kön, social status eller hälsotillstånd. Sedan en tid tillbaka höjs röster för att abort bör skyddas i den svenska grundlagen, något som i praktiken skulle ge abort samma status som exempelvis religions- och yttrandefriheten. Abort handlar om två skyddsvärda individer, men släcker livet hos den minsta och mest försvarslösa av dessa. Detta, menar vi, är ett avhumaniserande avRead More
Den slutgiltiga domen i det amerikanska rättsfallet Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization (JWHO) offentliggjordes den 24 juni, och som väntat blev resultatet i enlighet med det beslut som läckte ut från Högsta domstolen i början av maj. Kort sagt lyder domen att det är förenligt med den amerikanska konstitutionen att delstaten Mississippi sätter sin abortgräns till vecka 15 – förutom vid grava fosterskador och andra akuta medicinska tillstånd. Därmed faller det tidigare prejudikatet Roe mot Wade från 1973, som hade “livsduglighet” som abortgräns. Domen betyder samtidigt att övriga delstater får rätt attRead More
Den folkkäre föreläsarens självvalda bortgång är på många sätt en svår fråga, men rapporteringen har i de flesta fall varit ensidig och alltför förenklad. Vi möts av en berättelse om en hjältemodig man som stoiskt burit sin svåra sjukdoms härjningar och till sist fattat beslutet att avsluta sitt liv. Ett beslut som i någon mening får återspegla individens suveräna frihet och självständighet, någonting som känns igen hos retoriken från eutanasiförespråkarna. Johan Unger menar i Kyrkans tidning att Oregons modell ger ett bra skydd mot missbruk, men Claphaminstitutets rapport ”Hotet mot värdigheten” visar att OregonmodellenRead More